Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega šolskega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz šolskih evidenc po ustaljenem postopku.

Opozarjamo pa, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, ne more pridobivati podatkov o morebitni subvenciji. Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovijo, ali je njihov otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Urška Poljanšek,
šolska svetovalna delavka