Organizacijska shema šole za šolsko leto 2023/2024

SVET ZAVODA OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Svet zavoda OŠ Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: Svet zavoda) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Predsednik Sveta zavoda je Bojan Lenart.

RAVNATELJ

Ravnatelj je Uroš Vidmajer. Njegovo mandatno obdobje traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024.

Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo šole, pripravi predlog Letnega delovnega načrta šole in je odgovoren za njegovo izvedbo. Poleg tega je ravnatelj odgovoren za uresničevanje pravic pravic in dolžnosti učencev, vodi učiteljski zbor in opravlja vse druge naloge, ki so v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

POMOČNICA RAVNATELJA

Pomočnica ravnatelja je Teja Perme. Pomaga ravnatelju pri spremljanju in izvajanju vsakodnevnih dejavnosti šole, nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti, pripravlja urnik po veljavnem predmetniku in didaktičnih načelih, določa dežurstva učiteljev in spremstvo učencev, ureja nadomeščanja učiteljev, spremlja in usmerja delo aktivov, skrbi za obveščanje delavcev šole, vodi evidenco ur pedagoških delavcev in hišnika ter opravlja vse druge naloge, ki so v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev. Iz vsake oddelčne skupnosti sta izvoljena dva predstavnika v šolsko skupnost.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. Izmed predstavnikov oddelčne skupnosti se izvoli predsednika in namestnika šolske skupnosti. Mandat vseh izvoljenih članov traja eno leto. Vodi jih mentor šolske skupnosti.

Šolska skupnost:

 • zbira pripombe, predloge in ideje oddelčnih skupnosti, povezane z življenjem in delom na šoli,
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne ipd.),
 • informira učence o svoji dejavnosti in
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo.

Pri svojem delovanju daje poudarek na vrednotah odgovornosti, strpnosti, spoštovanju, znanju, učenju in pomoči.

UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole.

 • Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o Letnem delovnem načrtu,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih programov in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK S SORAZREDNIKOM

Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 STROKOVNI AKTIVI PO PREDMETNIH PODROČJIH (tudi po vertikali)

V šoli obravnavajo problematiko posameznega predmetnega področja, oblikujejo programe dela in dejavnosti za šolsko leto 2023/2024, usklajujejo kriterije in merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev, obravnavajo aktualno strokovno problematiko. Opravljajo tudi druge naloge, določene z Letnim delovnim načrtom šole in svojim letnim delovnim načrtom.

SVET STARŠEV

Je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na srečanju s starši. Predsednica Sveta staršev je Urška Cvikl.