ZAPOSLENI V ŠOL. LETU 2021/22

Ravnatelj: Uroš Vidmajer, uros.vidmajer@os-sempeter.si

Pomočnica ravnatelja: Teja Perme, teja.perme@os-sempeter.si

Pedagoginja – svetovalna delavka: Urška Poljanšek, urska.poljansek@os-sempeter.si

Tajnica: Neli Gominšek, tajnistvo@os-sempeter.si

Hišnik: Aljoša Klančnik

Osebje v kuhinji: Vojko Randl, Marta Matko in Jasna Hlupič

Čistilke: Nuša Slokan, Helena Kert, Mersiha Alić, Katja Pungartnik in Duša Bukšek

Učitelji:

IME IN PRIIMEK UČITELJICE/UČITELJA E-NASLOVRAZREDNIČARKA/ RAZREDNIK/ DRUGA UČITELJICA 1. R./ *OPB/ **JUVPEDAGOŠKA SMER
Lea Napotnik, lea.napotnik@os-sempeter.si  1. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Simona Kučer, simona.kucer@os-sempeter.si  1. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Katarina Princl, katarina.princl@os-sempeter.si  druga učiteljica v 1. aprofesorica razrednega pouka
Teja Perme, teja.perme@os-sempeter.si  druga učiteljica v 1. bprofesorica razrednega pouka
Tamara Verdel, tamara.verdel@os-sempeter.si  JUV, OPBprofesorica razrednega pouka
Jana Maskalan, jana.maskalan@os-sempeter.si  OPBučiteljica razrednega pouka
Božena Svet, bozena.svet@os-sempeter.si  2. a – razredničarkaprofesorica  razrednega pouka
Mirjana Kučer, mirjana.kucer@os-sempeter.si  2. b – razredničarkaučiteljica razrednega pouka
Ljudmila Ana Par, ana-ljudmila.par@os-sempeter.si  OPBprofesorica razrednega pouka
Marjetka Usar, marjetka.usar@os-sempeter.si  3. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Andreja Plut, andreja.plut@os-sempeter.si  3. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Špela Berzelak, spela.berzelak@os-sempeter.si  4. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Marjetka Jordan Kopušar,
marjetka.jordan-kopusar@os-sempeter.si  
5. a – razredničarkaučiteljica razrednega pouka
Andreja Jezernik, andreja.jezernik@os-sempeter.si  5. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Ksenija Guštin, ksenija.gustin@os-sempeter.si  6. a – razredničarkaprofesorica matematike in proizv.-teh. vzg.
Katja Kač, katja.kac@os-sempeter.si  6. b – razredničarkaprofesorica biologije in kemije
Barbara Cotič Papotnik,
barbara.cotic-papotnik@os-sempeter.si  
7. a – razredničarkaprofesorica slovenščine in univ. dipl. soc. kulture
mag. Valentina Toman Čremožnik,
valentina.toman-cremoznik@os-sempeter.si  
7. b – razredničarkaprofesorica slovenščine
mag. Polona Ramšak, polona.ramsak@os-sempeter.si  8. a – razredničarkaprofesorica angleščine in slovenščine
Bojan Lenart, bojan.lenart@os-sempeter.si  8. b – razrednikprofesor geografije in zgodovine
Maja Blažič, maja.blazic@os-sempeter.si  9. a – razredničarkaprofesorica angleščine in nemščine
Nadja Apšner, nadja.apsner@os-sempeter.si  9. b – razredničarkaprofesorica matematike in fizike
Peter Huš, peter.hus@os-sempeter.si  /predmetni učitelj športne vzgoje
Gregor Štorman, gregor.storman@os-sempeter.si  OPBprofesor športne vzgoje
Katja Florjančič, katja.florjancic@os-sempeter.si  OPB  profesorica glasbe
Anja Knez, anja.knez@os-sempeter.si  /profesorica računalništva in proizv.-teh. vzg.
Ema Fene (učna pomoč – II. OŠ Žalec)
ema.fene@2os-zalec.si  
/socialna pedagoginja
Barbara Bizjak Žerjav
barbara.bizjak-zerjav@os-sempeter.si  
/defektologinja
Saša Pristovšek, sasa.pristovsek@os-sempeter.si  /profesorica razrednega pouka
Matic Čadej, matic.cadej@os-sempeter.si  OPBprofesor likovne umetnosti
Urška Poljanšek, spec. menag.
urska.poljansek@os-sempeter.si  
/profesorica pedagogike in geografije
Mojca Drofelnik (učna pomoč – II. OŠ Žalec)
mojca.drofelnik@2os-zalec.si  
/specialna pedagoginja
Tideja Potrč (knjižničarka), tideja.potrc@os-sempeter.si  JUV in knjižnicaprofesorica zgodovine
Barbara Lenart (učna pomoč), barbara.lenart@os-sempeter.si    /profesorica nemščine
 mag. Magdalena Novak (začasno na delu v tujini)/profesorica slovenščine in angleščine
dr. Petra Stepišnik (bolniška odsotnost)/dipl. pedagog in novinar