Prehrana

PREHRANA UČENCEV

Čas malice je za učence 1. in 2. razreda od 9.05 do 9.25, za učence od 3. do 9. razreda od 9.55 do 10.15. Kosilo se prične deliti po končani četrti šolski uri. Jedilnike za malico in kosilo si lahko ogledate na naši spletni strani.

KULTURA PREHRANJEVANJA

V letošnjem šolskem letu bomo več pozornosti namenili tudi kulturi prehranjevanja v šoli. Ob posodah z malico bo v razredu na voljo še posoda za ostanke hrane, ki jo bodo reditelji prav tako odnesli v jedilnico, v posodah z malico pa bo tako ostala nedotaknjena hrana. Posodo s čisto hrano bodo reditelji odnesli v kuhinjo, kjer jo bo kuhinjsko osebje preložilo v posebno posodo. Tam bo na voljo vsem učencem, ki bodo ponjo prišli v jedilnico. V avli šole bo pripravljena miza, na kateri bo posoda s sadjem.

Ob dnevih, ko bo na voljo sadna malica, bo posoda s sadjem ostala v učilnici do konca pouka.

Pri malici mora imeti vsak učenec na mizi papirnati prtiček, na katerega odloži hrano. Reditelji poskrbijo, da papirnate prtičke prinesejo v učilnico skupaj z malico. Učenci med malico sedijo na stolih, po malici reditelji učilnico pospravijo in počistijo mizo, ki je namenjena razdeljevanju hrane. Vsak učenec počisti svojo mizo, kjer je malical. Papirnati prtiček učenec odloži v koš za ločeno zbiranje odpadkov.

PRAVILA, KI VISIJO V JEDILNICI. UČENCI JIH MORAJO DOSLEDNO UPOŠTEVATI:

– PRED JEDJO SI UMIJEMO ROKE.

– TIHO IN BREZ PRERIVANJA ČAKAMO NA OZNAČENEM MESTU.

– UPORABLJAMO USTREZEN JEDILNI PRIBOR.

– HRANO KULTURNO UŽIVAMO IN IMAMO DO NJE SPOŠTLJIV ODNOS.

– PO JEDI POSPRAVIMO SVOJ PROSTOR.

– ODPADKE LOČUJEMO.

– VLJUDNI IN PRIJAZNI SMO DRUG DO DRUGEGA.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

1. 2. 2017 je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega šolskega kosila. Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz šolskih evidenc po ustaljenem postopku.

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Opozarjamo pa, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, ne more pridobivati podatkov o morebitni subvenciji. Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovijo, ali je njihov otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

 

PROGRAM VZGOJE ZA ZDRAVJE

 1. RAZRED:

Zdrave navade:

Učenci bodo spoznali pomen osebne skrbi za zdravje v najširšem smislu, z upoštevanjem naslednjih dejavnikov: prosti čas, gibanje, učni prostor, počitek, spanje, zdrava prehrana in pijača, varno družinsko življenje ter varna pot v šolo.

 1. RAZRED:

Jaz in zdravje:

Učenci bodo pridobili znanja, veščine in stališča, ki jim omogočajo skrbeti za lastno zdravje in zdravje drugih.

 1. RAZRED:

Preprečujmo poškodbe:

Na osnovi razgovora bodo učenci ugotovili, kako se izogniti najbolj pogostim nezgodam, ki prežijo na njih vsak dan na poti v šolo in iz šole, pri igri, doma …

 1. RAZRED:

Zdrava prehrana 1. del:

Učenci bodo znali opisati, kako potuje hrana v človeškem telesu, prebavno cev, hranilne snovi, prehransko piramido in zdrav krožnik, ter pomen enakomernega razporejanja obrokov preko dneva, razločujejo hrano po izvoru in načinu predelave, poznajo pomen zadostnega pitja vode.

 1. RAZRED:

Zdrava prehrana 2. del:

Učenci se bodo naučili, kako pravilno izbirati živila, pravilno pripraviti hrano in kakšen je pravilen način prehranjevanja. Večji poudarek pa bo na uživanju, pripravi, higieni ter shranjevanju zelenjave in sadja.

 1. RAZRED:

Spremembe mladostnika, osebna higiena:

Izgradnja lastne spolne identitete, oblikovanje ustreznega odnosa do vrstnikov in sebe. Učenci se bodo seznanili s spremembami, ki nastanejo v času pubertete. Osebna higiena postane v puberteti še bolj pomembna kot v otroštvu.

Škodljive razvade:

Alkohol spremlja človeštvo že nekaj tisočletij. Tuje modrosti pa žal ne morejo nadomestiti lastnih izkušenj. Mladostniki bodo spoznali, da je s pitjem alkohola poleg nekaterih prijetnih, a kratkotrajnih učinkov, povezano veliko trpljenja in tragedij. Doživljajo jih tisti, ki pijejo, kot tudi tisti, ki ne pijejo.

Osnovni cilj preventivnih programov pri mladostniku je spodbujanje kritičnosti, lastnega razmišljanja in zmanjšanje tolerance do zlorabe psihoaktivnih snovi.

 1. RAZRED:

Spodbujamo nekajenje:

Spodbujanje učencev h kritičnemu razmišljanju o škodljivosti kajenja in lastni odgovornosti do svojega načina življenja. Seznanitev učencev s škodljivostjo pasivnega in aktivnega kajenja.

Moja samopodoba:

Učenci bodo spoznali, kaj je spoštovanje in samospoštovanje, kaj so vzroki za šibko samozavest. Kako doživljajo sebe, kakšen je razvoj lastnega jaza, pričakovanja ter razumevanje lastnih čustev in sposobnosti izražanja.

 1. RAZRED:

Mladostnik in spolnost:

Mladostniki bodo spoznali, da ljubezen in spolnost bogatita življenje vsakega človeka. Spolnost se zelo močno izraža predvsem pri mladostnikih in se včasih pojavlja kot gospodarica telesa. Močneje in prej se izraža pri dečkih kot pri deklicah, zato velikokrat rojeva dvom in močno negotovost. V razgovoru z mladostniki poskušamo obravnavati vse vidike, ki se nanašajo na zdravo in varno spolnost, od spolnih odnosov, zaščite pred nosečnostjo do spoznavanja celovite ljubezni.

Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED:

Učenci spoznajo temeljne postopke oživljanja, kako lahko sami pomagajo in na koga se lahko obrnejo, kadar pridejo v situacijo, kjer nekdo potrebuje pomoč.

 1. RAZRED:

Vzgoja za varno in odgovorno spolno življenje:

Učenci se seznanijo z boleznijo (AIDS), z znaki okužbe in z zdravljenjem, s prenosom okužbe in z zaščito. Z aktivnim sodelovanjem, razmišljanjem si oblikujejo mnenje in gradijo trajno znanje.

Zdrava prehrana mladostnika:

Učenci bodo s pomočjo dvanajstih korakov do zdravega prehranjevanja spoznali, kakšen pomen imajo zdrava prehrana, zadostno pitje vode ter gibanje za psihični in fizični razvoj mladostnikovega organizma. Spoznali bodo tudi dejavnike tveganja za nastanek srčno-žilnih in drugih kronično nalezljivih bolezni.

PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE:

Aktivnosti v razredu ob prisotnosti stomatološke sestre:

 • demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob,
 • ščetkanje zob,
 • tekmovanje za zdrave in čiste zobe.

Izobraževalne teme:

 1. razred: Izrast prvih stalnih zob, pravilna tehnika umivanja vseh zob, zobem prijazna hrana, pomen žvečenja zdrave hrane, pomen pomoči staršev pri umivanju zob, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu.
 2. razred: Čisti zobje – zdravi zobje, spremljanje čistosti zob, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu.
 3. razred: Čisti zobje – zdravi zobje, spremljanje čistosti zob.
 4. razred: Preprosta anatomija in fiziologija zob in ustne votline, bolezni zob in obzobnih tkiv, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu, spremljanje čistosti zob.
 5. razred: Čisti zobje – zdravi zobje, spremljanje čistosti zob.
 6. razred: Čiščenje medzobnih prostorov – zakaj, kako, kdaj – naša pravica in naša dolžnost, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu.
 7. razred: Pomen zdravih zob in obzobnih tkiv, bolezni obzobnih tkiv, vpliv škodljivih razvad, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu.

Izobraževalne teme so vključene v zobozdravstvene sistematične preglede. Zdravstveno in zobozdravstveno preventivo izvajajo Daliborka Novaković, diplomirana medicinska sestra, Nada Cilenšek, diplomirana medicinska sestra, Jelka Presekar, srednja medicinska sestra ter Rok Repas, diplomirani zdravstvenik iz ZD Žalec.