Šolsko svetovalno delo

Šolsko svetovalno delo predstavlja enega pomembnejših segmentov dela, zato se bomo tudi na tem področju trudili zagotavljati kvaliteto dela. V primeru notranjega manjka strokovnega kadra bomo poiskali dodatni strokovni kader, ki nam bo pomagal pri kvalitetnem delu z učenci.

Kadar seučenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju, se težje izražajo, lahko poiščejo pomoč pri šolski svetovalni delavki. Naloga šolske svetovalne službe je, da svetuje učencem in staršem, sodeluje z učitelji, vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Svetovalno delo z učenci:

 • delo s šolskimi novinci,
 • poklicna orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost,
 • svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami,
 • koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami,
 • koordinacija dela za nadarjene,
 • vodenje in koordinacija otroškega parlamenta.

Sodelovanje s starši:

 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja,
 • poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje,
 • svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami otrok.

Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami:

 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,
 • sodelovanje na pedagoških konferencah,
 • evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev v 2. triletju in po potrebi v 3. triletju,
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence,
 • sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje,
 • posredovanje rezultatov analiz, anket,
 • sodelovanje z vrtci,
 • sodelovanje z zdravstvenimi zavodi,
 • sodelovanje s CSD,
 • sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje.

Svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Z otroki in starši se prvič sreča ob vpisu v 1. razred. Ugotavlja, ali so otroci dovolj zreli in pripravljeni za vstop v šolo, svetuje staršem in oblikuje razrede. Učence spremlja do konca devetletke in jim svetuje pri izbiri srednje šole ali pri iskanju prostih učnih mest. Na šoli koordinira delo pri odkrivanju nadarjenih učencev. Skrbi za pregled pravic do subvencionirane prehrane za učence. Učenci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi težavami: od tistih pri učenju do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti v razredu do nenadnega poslabšanja učnega uspeha, od težav, ki jih povzročajo različne oblike odvisnosti oz. zasvojenosti, do neurejenih družinskih razmer.

Šolska svetovalna služba prav vsega ne more razrešiti sama, zato se povezuje z ustanovami, v katerih nudijo usposobljeni strokovnjaki staršem in otrokom poglobljeno pomoč. Svetovalna služba se povezuje tudi s centri za socialno delo, še posebej v primeru ogroženosti učenca zaradi neurejenih družinskih razmer.

Če imajo starši in učenci kakršne koli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na pedagoginjo v času popoldanskih govorilnih ur, vsak prvi torek v mesecu, od 17. do 19. ure. Dopoldanske govorilne ure so na voljo vsako sredo, prvo šolsko uro oz. po dogovoru.

Če gre za otroke s posebnimi potrebami, specifičnimi učnimi težavami in drugimi ovirami, se lahko obrnejo na specialno pedagoginjo, ki nudi specializirane oblike pomoči: pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, koncentracije, treningu socialnih veščin itd.

Z  učenci:

 • vodi delo do razumevanja učne snovi za doseganje ciljev in standardov znanja,
 • izbira oblike dela gleda na potrebe, sposobnosti vsakega posameznika,
 • svoje delo usklajuje z učiteljicami otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč.

Izvajali bomo:

 • DOPOLNILNI POUK je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še razlago snovi in pomoč učitelja. Tako učenci lažje osvojijo znanja, ki so temeljna.
 • DELO Z NADARJENIMI UČENCI – Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci zajema: evidentiranje (učitelji na podlagi opazovanja v razredu podajo mnenje o potencialno nadarjenih), identifikacija (testiranje potencialno nadarjenih), seznanitev in pridobitev mnenje staršev ter delo po individualiziranem programu.

Glede na posameznikove sposobnosti in interese nadarjenih učencev od 4. do 9. razreda delo poteka na različnih področjih:

 • notranja diferenciacija,
 • zunanja diferenciacija (8. in 9. razred),
 • izbirni predmeti (obvezni in neobvezni),
 • dodatni pouk,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • tekmovanja,
 • športne dejavnosti,
 • kulturne dejavnosti (prireditve),
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • radijske oddaje,
 • novinarstvo,
 • druge obogatitvene dejavnosti (delavnice v organizaciji učiteljev na šoli),
 • ekskurzije,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami in društvi.

Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in šolska svetovalna služba. Odkrivanje se praviloma izpelje v drugi triadi, po potrebi pa se ponovi še v tretji triadi. Poleg pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih oblik dela z njimi je potrebno tudi njihovo kontinuirano spremljanje. Pomembno je, da učenci izkoristijo ponujene možnosti za razvijanje svoje nadarjenosti, pri tem imajo pomembno vlogo tudi starši.

Od učencev pričakujemo, da obiskujejo tako dodatni kot dopolnilni pouk. Starši, tudi vi jih spodbujajte k obiskovanju teh ur.