Podatki o šoli za šolsko leto 2023/2024

PODATKI O USTANOVITELJU

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini je samostojna centralna šola. Izvaja izključno pedagoško dejavnost. Njena ustanoviteljica je Občina Žalec, ki je lastnica celotnega objekta. Sedež šole je na naslovu: Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

Vzgojno-izobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo:

  • Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
  • Zakon o osnovni šoli

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šempeter, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Kale, Grče, Zalog, Podlog, Zgornje in Spodnje Roje. Otroci iz Šempetra hodijo v šolo peš. Iz ostalih vasi, krajev se vozijo s šolskim avtobusom.

V šolo vsako leto sprejmemo tudi učence iz drugih šolskih okolišev.

Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema prostor šole in z ograjo zajeto zunanje območje. V času vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola prevzema odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih površinah, vendar le, če ti upoštevajo pravila šolskega reda.

Šola ni odgovorna za učence na poti v šolo in domov – takrat ste za svojega otroka odgovorni starši. Za povečanje varnosti šola organizira dežurstva učiteljev. Učenci morajo upoštevati navodila in opozorila učiteljev.

SKUPNO ŠTEVILO UČENCEV V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU

Na šoli imamo 17 oddelkov, 175 učenk in 147 učencev, skupaj 322 učencev. 

I. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE                                                                                                  

RAZRED in ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
                1. a 9 15 24
1. b 9 14 23
SKUPAJ 18 29 47
2. a 7 7 14
2. b 9 7 16
SKUPAJ 16 14 30
3. a 9 7 16
3. b 9 8 17
SKUPAJ 18 15 33
SKUPAJ: 1.–3. r. 52 58 110

II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED in ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
4. a 9 8 17
4. b 8 8 16
SKUPAJ 17 16 33
5. a 8 15 23
5. b 7 17 24
SKUPAJ 15 32 47
6. a 16 10 26
SKUPAJ 16 10 26
SKUPAJ: 4.–6. r. 48 58 106

 III. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED in ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
7. a 9 13 22
7. b 11 12 23
SKUPAJ 20 25 45
8. a 7 9 16
8. b 7 8 15
SKUPAJ 14 17 31
9. a 8 8 16
9. b 5 9 14
SKUPAJ 13 17 30
SKUPAJ:  7.–9. r. 47 59 106
SKUPAJ: 1.–9. r. 147 175 322