Knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, kjer imajo učenci in strokovni delavci na voljo številno knjižnično gradivo. Z uporabo knjižnice se učenci navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva. Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme, se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja in razvijajo različne spretnosti in sposobnosti. Knjižnična informacijska znanja (KIZ) izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Cilji in vsebine KIZ-a izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.

Cilji in vsebine KIZ-a zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja.

BRALNA ZNAČKA

Bralno značko, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi letošnje šolsko leto skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Učenci preberejo 4 knjige letno, ki jih predstavijo mentorjem bralne značke. Ob zaključku bralne značke (april 2024) bomo podelili bralna priznanja. Hitre bralce bomo 22. 11. 2023 nagradili z obiskom Knjižnega sejma v Ljubljani.