Izbirni predmeti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Opis predmetov za 4., 5. in 6. razred

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

——————————————————————————————————————–

Izbirni predmeti, ki se že izvajajo v šolskem letu 2020/21

IZBIRNI PREDMETI NA ŠOLI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED (2020/21)

ŠT.IZBIRNI PREDMETUČITELJ/-ICA
1.Šport za zdravje (7. r.)Peter Huš
2.Šport za sprostitev (8. r.)Peter Huš
3.Izbrani šport (9. r.)Peter Huš
4.Filmska vzgoja (7. r.)Polona Ramšak
5.Nemščina 1 (7. r.)Maja Blažič
6.Nemščina 2 (8. r.)Maja Blažič
7.Glasbeni projekt (7. r.)Petra Remšak
8.Glasbena dela (9. r.)Petra Remšak
9.Urejanje besedil (7. r.)Anja Knez
10.Multimedija (8. r.)Anja Knez
11.Računalniška omrežja (9. r.)Anja Knez
12.Gledališki klub (8. r.)Barbara Cotič Papotnik
13.Retorika (9. r.)Valentina Toman Čremožnik
14.Vzgoja za medije – televizija (8. r.)Valentina Toman Čremožnik