»Največji pogum je biti tisto, kar si: nepopoln, neidealen, preprost in samosvoj.«

Še malo, čisto malo, in se vidimo v šoli. Veselimo se srečanja z otroki, »živžava« na hodnikih, skratka otroške energije, ki daje šoli življenje, smisel.

V nadaljevanju vam posredujem informacije glede organizacije pouka prvi šolski dan.

Novo šolsko leto 2021/2022 se začne v sredo, 1. septembra 2021. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem in po t. i. modificiranem modelu B. Glede na trenutno situacijo načrtujemo delo čim bolj optimalno, ob smiselnem upoštevanju priporočil in odlokov.  

V ŠOLO PRIHAJAJO V ČASU POUKA LE ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI.

Nezaposleni v šolo ne vstopajo, razen izjemoma, ko so vabljeni ali se tako dogovorijo z vodstvom šole in učiteljem. Ob vstopu v šolske prostore veljajo priporočila NIJZ, za odrasle osebe pa tudi odlok Vlade RS o izpolnjevanju pogoja PCT.

Vstopanje učencev v šolo in gibanje po šoli bo potekalo v skladu s šolskimi pravili, s katerimi bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan. Za vse trenutno velja upoštevanje preventivnih zaščitnih ukrepov: umivanje rok, nošenje mask na hodnikih ter za učence od 6. do 9. razreda tudi v razredih.

PRIHODI V ŠOLO

Svetujemo in spodbujamo, naj otroci v šolo prihajajo peš, s kolesom ali na drug trajnostno naravnan način mobilnosti. Učenci vozači morajo tudi na avtobusu upoštevati preventivne ukrepe NIJZ.

PRIČETEK POUKA – POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

Prvošolci pridejo v šolo skupaj s starši oz. skrbniki ob 9. uri, ko bo v šolski telovadnici zanje potekal slavnostni sprejem in roditeljski sestanek (v skladu s preventivnimi ukrepi NIJZ: maske, pogoj PCT).

Starši oz. skrbniki učencev od 2. do 9. razreda smete pospremiti otroke do šolskega parkirišča oz. dvorišča. Tam se bodo pridružili razredniku oz. določenemu učitelju, in sicer po razporedu:

  • ob 8.20: 2., 3. in 4. razred,
  • ob 8.30: 5., 6. in 7. razred,
  • ob 8.40: 8. in 9. razred.

Učenci bodo odšli v spremstvu razrednikov v matične učilnice. Garderob in garderobnih omaric prvi dan še ne bodo uporabljali, zato se tudi ne bodo preobuli.

Po prvih dveh urah z razredniki bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku, do 12.40 ure, ko bodo lahko odšli domov, razen če so vpisani v oddelek podaljšanega bivanja – OPB (kjer bodo do ure, ki ste jo navedli v prijavi).

Ostale dni se bo pouk pričenjal ob 8.20 oziroma v skladu z urniki ali drugimi dejavnostmi.

UČNI PRIPOMOČKI IN UČNA GRADIVA

Učenci prvi šolski dan potrebujejo šolsko torbo, pisalo, beležko in mapo. Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo tisti, ki jih še niso, prejeli 1. 9. 2021. 

PREHRANA

Malica in kosilo bosta že prvi šolski dan potekala glede na junijske prijave.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) bo prvi šolski dan potekalo najdlje do 15.10 ure.

Starše oz. skrbnike vljudno prosimo, da otroke počakate pred šolo ob času, ki ste ga oz. ga še boste določili za prevzem otrok. Za prevzem otroka po 14. uri pokličete šolsko mobilno telefonsko številko: 051 250 230.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo (JV) se za prijavljene učence prične izvajati 2. 9. 2021. Prosimo, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

UČENCI – VOZAČI S ŠOLSKIMI AVTOBUSI

Prvi šolski dan bo zjutraj avtobus opravil samo drugo vožnjo, ki pripelje učence v šolo ob 8.15. Iz šole bo popoldne avtobus opravil vožnjo ob 13.10, in sicer do razvoza otrok. Ostale dni se bodo avtobusni prevozi odvijali po utečeni časovnici – kot lansko šolsko leto. Na šolskem avtobusu je uporaba zaščitne maske obvezna.

JAVLJANJE IZOSTANKOV IN ODJAVA PREHRANE

Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti javljate razrednikom. Odjavo prehrane javljajte do 8. ure zjutraj, v tajništvo šole, po elektronski pošti: tajnistvo@os-sempeter.si ali na telefonsko številko: 03 703 20 50.

SAMOTESTIRANJE

Učenci od 7. do 9. razreda bi naj samotestiranje izvajali enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Več je zapisano v okrožnici MIZŠ, številka 6030-1/2021/71, ki je bila poslana na šole 24. 8. 2021 in je objavljena tudi na šolski spletni strani.

SOGLASJA STARŠEV OZ. SKRBNIKOV

1.septembra 2021 vam bodo otroci domov prinesli v izpolnitev SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV. To je večstranski dokument, kjer gre za vašo privolitev, ki se nanaša predvsem na to, da smemo javno objavljati fotografije otroka, njegove rezultate, literarna in likovna dela ter drugo. Upam, da boste odgovorili pozitivno, saj si želimo, da bi bilo naše delo tudi v prihodnje čim bolj povezovalno. Poleg teh soglasij bodo nekateri učenci v prihodnjih dneh domov prinesli konkretnejša SOGLASJA V ZVEZI Z UČNO POMOČJO. Učna pomoč pri posameznih predmetih jim bo olajšala delo pri rednem pouku.

POMEMBNO: Sledite obvestilom na šolski spletni strani in elektronskim sporočilom, ki vam jih bodo posredovali tudi učitelji oz. razredniki.

Pred nami so novi izzivi, ki jim bomo zagotovo kos, to smo že dokazali.

Naj nas vodijo: dobro srce, lepe misli, pogum in spoštovanje različnosti.

Ravnatelj Uroš Vidmajer s kolektivom OŠ Šempeter v Savinjski dolini