Organizacija pouka za šolsko leto 2019/2020

JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO VOZAČEV

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20.

Podaljšano bivanje obiskujejo učenci od prvega do petega razreda. Glede na potrebe in želje staršev je podaljšano bivanje za učence organizirano do 16. ure, dežurstvo pa do 16.30.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja predčasno napoti učenca iz šole le s pisnim potrdilom, ki ga podpišejo starši oz. skrbniki.

Starši učenca 1. razreda so dolžni celo šolsko leto skrbeti za spremstvo otroka v šolo in iz nje.

Varstvo vozačev je namenjeno vsem učencem vozačem in poteka v učilnici varstva vozačev – urnik je objavljen na šolski oglasni deski in vratih učilnice. Varstvo se izvaja pred in po pouku. Učence vozače pospremi na šolski avtobus eden od dveh dežurnih učiteljev.

IZVAJANJE PREDMETNIKA

Sledimo smernicam prenovljenega programa in v pouk vnašamo nove, aktivne metode in oblike poučevanja. Pouk je usmerjen v učenca, v njegove želje in potrebe. Sodelovalno učenje, raziskovanje, projektno in terensko učno delo in formativno spremljanje učenčevega napredka.

NAČRTOVANJE POUKA

Učitelji načrtujejo pouk timsko, kar še prispeva h kvalitetnejši izvedbi programa.

Učenci skozi celotno šolanje pridobivajo nova znanja in dosegajo pričakovane dosežke znanja pri vseh predmetih. Učitelji nenehno skrbijo tudi za dobro in varno počutje ter skupaj z učenci ustvarjajo prijetno razredno klimo.

ORGANIZACIJA POUKA

V četrtem razredu se učenci v mesecu aprilu prvič seznanijo s fleksibilno diferenciacijo pri učnem predmetu Matematika, Slovenščina in Angleščina. Učenci se s fleksibilno diferenciacijo celo šolsko leto srečujejo tudi v petem, šestem in sedmem razredu. V osmem in devetem razredu izvajamo pouk v manjših učnih skupinah.

Drugo triletje, ki se konča v šestem razredu, učenci zaključijo z obveznim nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ). Preverjanje je sestavljeno iz Matematike, Slovenščine in Angleščine. V devetem razredu se znanje učencev na nacionalni ravni (NPZ) preverja iz Slovenščine in Matematike ter Domovinske in državljanske kulture in etike.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pouk GEO in ZGO v 6. razredu izvajali v fleksibilnem predmetniku.

Učenci v tretjem triletju so se odločili za številne obvezne izbirne in tudi neobvezne izbirne predmete. Izbirni predmeti so raznovrstni in v skladu z interesi učencev. Učitelji jim posredujejo znanja s področij, za katera so se sami odločili. Izbirni predmeti se po predmetniku izvajajo eno uro tedensko, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri na teden.

POSEBNI STATUS UČENK IN UČENCEV

 • V skladu z zakonsko določbo ZOsn se je s 1. 9. 2013 na novo in natančno definiral status učenca, ki se vzporedno izobražuje, status perspektivnega in vrhunskega športnika ter perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika,
 • status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
 • status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
 • status učenca perspektivnega mladega umetnika, lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti,
 • status učenca vrhunskega mladega umetnika, lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti,
 • predlog za dodelitev statusa podajo starši učenca,
 • učencu se prilagodijo šolske obveznosti,
 • prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši,
 • prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo,
 • status učencu preneha na zahtevo staršev učenca s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, oz. če se mu status odvzame,
 • če učenec ne izpolnjuje obveznosti dogovora iz petega odstavka tega člena oziroma zaradi kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oz. trajno odvzame na predlog razrednika oz. učiteljskega zbora,
 • učencu status lahko miruje – predlog za mirovanje statusa lahko podajo tudi starši učenca,
 • o dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj, ki si pred tem pridobi mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.