Knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, kjer imajo učenci in strokovni delavci na voljo številno knjižnično gradivo. Z uporabo knjižnice se učenci navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva. Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme, se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja in razvijajo različne spretnosti in sposobnosti. Knjižnična informacijska znanja (KIZ) izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Cilji in vsebine KIZ-a izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Kot nadgradnja dela bo v novembru 2015 (po možnosti) sledil obisk knjižnega sejma v Ljubljani.

Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ-a, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih. KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice, in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept pismenosti, ker se veže na uporabo katerega koli sistema znakov in vključuje razumevanje ter ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri. Cilji in vsebine KIZ-a zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja.